Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

SCS Piotr Szczepiński
ul. Kruszwicka 14,
71-043 Szczecin
NIP: 673-000-24-05
REGON: 330189499

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@scs.szczecin.pl

2. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:
2.1. wykonania umowy, której Państwo są stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, w związku z prowadzoną przez  Administratora działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług informatycznych i handlowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
2.2. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2.3. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej w zakresie usług informatycznych i handlowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO),

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być dostawcy Administratora, którym Administrator zlecił lub zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, dostawcy usług księgowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te podmioty będzie się odbywać na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniami. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Administrator będzie przechowywać dane osobowe:
4.1. przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt 2.1. i 2.3. – przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do Administratora,
4.2. przetwarzane w celu, o których mowa w pkt 2.2 – przez okres, w którym Administrator obowiązany jest przechowywać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

5. Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

6. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 5 powyżej należy skontaktować się z Administratorem, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w pkt 1 powyżej.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia przez Administratora usług, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez
Administratora może skutkować brakiem możliwości wykonania umowy.

9. Administrator zobowiązany jest do dokonywania przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Administrator ma również prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której Administrator przetwarza dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez Administratora danych osobowych.

Przejdź do paska narzędzi